Må jeg ha et styre?

Ben Fischer

Tar ca 6 minutter å lese

Driver du et aksjeselskap er du ifølge aksjeloven forpliktet til å ha et styre. Men visste du at styret kan bestå av ett eneste medlem hvis du vil? Det betyr at du som eier i praksis også kan være styrets eneste medlem og dermed leder, og drive selskapet ditt helt for egen maskin.

Men er det enkleste alltid det lureste?

Prinsippet om at to hoder (og gjerne flere) ofte tenker bedre enn ett, gjør at man anbefaler å ha 2-4 personer med kunnskap og kompetanse som kan være verdifull for deg og din bedrift, med deg i styret - i hvert fall dersom du har store ambisjoner om vekst og utvikling i selskapet ditt.

Jo flere nøkkelpersoner du får tak i som vil bli med deg på laget, er det mer sannsynlig at styret vil bidra til at selskapet ditt oppnår suksess.

Hva kjennetegner gode styremedlemmer?

Gode styremedlemmer er altså mennesker som innehar kompetanse som er viktig for bedriften din, og som ønsker å hjelpe deg med oppgaven om lede selskapet ditt på en god og forsvarlig måte.

Det gjelder å ha god selvinnsikt, og vite hvor din egen kompetanse kommer til kort. Uansett hvilken næring du driver innenfor, og hvilket marked du sikter deg mot, finnes det mennesker rundt deg som har forutsetninger for å vite noe om problemstillingene som vil oppstå både i den strategiske planleggingen og i den daglige driften.

Det er du som eier som velger selskapets styremedlemmer, det vil si – du inviterer dem pent, og de velger selv om de takker ja. Dette er en ypperlig sjanse til å teste hvor godt du selger forretningsideen din!

Hvem kan sitte i styret?

Både styremedlemmene og styrets leder velges av en generalforsamling. Styremedlemmene må være over 18 år, og minst halvparten av styrets medlemmer må være bosatt enten i Norge eller i land som er med i EØS-avtalen.

Styremedlemmers verv varer i utgangspunktet i 2 år, hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene, og hvis ikke styremedlemmet trekker seg eller avsettes av styret før den tid.

Hvordan registrere nye styremedlemmer?

Du melder inn en endring i virksomheten din til Altinn gjennom å registrere de nye styremedlemmene i Samordnet Registermelding, og de signerer på at de godtar vervet.

Styret kommer så inn mellom som selskapets øverste ledelsesorgan mellom selskapets ledelse på den ene siden, og eierne på den andre siden. I noen tilfeller vil eiere og ledelse være en og samme person.

Hva er styrets oppgaver?

Styret leder selskapet og har ansvar for at selskapet drives forsvarlig og innenfor bestemmelsene som står i aksjeloven. Det vil si at det er styret som i samarbeid skal legge planer for hvor bedriften skal hen.

Helt konkret betyr det at styret har ansvaret for å utarbeide planer og budsjetter, sette retningslinjer for driften, påse at selskapet har et forsvarlig arbeidsmiljø.

Videre er styret forpliktet til å holde seg orientert om hvordan det står til med økonomien i selskapet. Derfor bør styret holde seg jevnlig oppdatert om resultat, balanse, egenkapital og likviditet. Husk at styret har handleplikt ved for lav egenkapital! Styret har også medansvar for at regnskapet føres etter loven.

Summa summarum har styret ansvar for at driften av selskapet er forsvarlig organisert, og et av de viktigste oppgavene til styret er å ansette og jobbe med daglig leder.

Økonomi og risiko

Styret er ansvarlig for at selskapet til enhver tid har nok egenkapital i forhold til hva slags risiko og omfang selskapets drift har og innebærer.

Hvis egenkapitalen synker under nivået som avtales på forhånd, er styret pliktet til å behandle saken med én gang, innkalle til generalforsamling, informere om den haltende økonomiske situasjonen og komme med forslag til tiltak som kan få selskapet tilbake på rett kjøl.

Dersom styret skulle beslutte at det er tid for å oppløse og nedlegge selskapet, skal dette også bestemmes i generalforsamlingen.

Styremøter

Det er styrets leder som har ansvar for å innkalle til styremøte, og innkallingen bør komme i god tid før møtet skal holdes. Innkallelsen bør inneholde en liste over de sakene som skal diskuteres på styremøtet, og alle styremedlemmene har rett til å sende inn sine ønsker i forhold til saker de mener bør diskuteres.

Vanligvis vil første sak være protokoll fra forrige møte, orientering om tingenes tilstand fra daglig leder, gjennomgang av resultatregnskapet og andre aktuelle rapporter, og oppdatere om status fra vedtak som har blitt gjort tidligere. Det er også lurt å fastsette tid og dato for neste styremøte.

Hvordan ser et møtereferat ut?

Sakene som diskuteres skal føres i en protokoll eller et møtereferat etter hvert styremøte. Det fins visse formelle krav for hvordan dette dokumentet skal utføres, og google kan hjelpe deg med maler.

Det viktigste er å ha med tid og sted for møtet, hvem som var tilstede, og utfallet av diskusjonen rundt sakene som ble diskutert.

Det er ikke krav om hvor mange styremøter som skal holdes i løpet av året, men det er lovpålagt at styret behandler årsregnskapet før det innsendes til Brønnøysundsregistrene via Altinn. Det vil si at du må ha minst ett styremøte i året. Ellers innkalles og gjennomføres styremøter etter behov.

Bestemmer alle i styret like mye?

Styret er et demokratisk organ. Det vil si at flertallets mening avgjør hva som blir vedtak i en sak som tas opp til diskusjon. Dersom det er uavgjort, telles styreleders stemme dobbelt.

Derfor er det svært viktig at selskapets eiere får bekreftet gjennom styreleders praksis at vedkommende er riktig person for jobben.

Er eierne ikke fornøyd med styrets leder, kan eierne i en ekstraordinær generalforsamling velge en ny leder for styret.

Kompensasjon

Styremedlemmer hjelper til med råd og veiledning, av og til praktisk arbeid, og skal forhåpentligvis bidra til en merverdi for selskapet ditt. Selv om aksjeloven ikke gir styremedlemmer rett på kompensasjon for styreverv, er det i mange tilfeller naturlig å snakke om godtgjørelse.

Kompensasjon avhenger naturligvis av omsetning. Selskaper som omsetter for mindre enn 10 millioner kroner årlig betaler sjelden verken styremedlemmer eller styreleder.

Er omsetningen i et AS så stort, eller innsatsen til styremedlemmene innebærer mye arbeid og større risiko, blir det er naturlig å snakke om kompensasjon.

Risiko

Det er verdt å merke seg at styremedlemmer har en viss risiko med å sitte i et styret. Styremedlemmer tar med vervet medansvar for at selskapet ditt drives forsvarlig – og blir dere tatt for å bryte aksjeloven kan styremedlemmer faktisk straffes med både bøter og inntil ett års fengsel! Husk også handleplikten.

Oppsummering

Aksjeloven stiller krav til at alle aksjeselskaper må ha et styre, men du kan som selskapseier velge å sitte alene i dette styret.

Likevel har selskaper med et styre som er sammensatt av en gruppe som har relevant kompetanse og som jobber motiver sammen mot samme mål, større sjanser for å lykkes - spesielt hvis du har store ambisjoner!

Oppstart & Etablering

Tips og triks om det å starte opp

Markedsføring, salg og vekst

Du må selge for å tjene penger

Regnskap & Rapportering

Før regnskap og myndighetsrapportering effektivt

© 2021 Luca Labs AS.