Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Klassifisering av aksjer


Hva er klassifisering av aksjer?

Har du kjøpt aksjer i selskapet ditt sitt navn? Da er det viktig at disse klassifiseres riktig, slik at balansen viser korrekt verdi i henhold til regnskapsloven. Forskjellige typer investeringer skal verdivurderes på forskjellige måter, mer om dette i denne artikkelen.

Hvordan klassifiserer jeg mine aksjer?

Man skiller mellom kortsiktige, langsiktige, børsnoterte og aksjer i tilknyttede selskaper når investeringen føres opp som eiendel. Disse 4 klassene stiller forskjellige krav til verdivurdering, her kommer en nærmere forklaring.

  • Kortsiktige aksjeinvesteringer

Kortsiktige aksjeinvesteringer forventes å avvikles innen ett år fra kjøpstidspunktet. Disse aksjene skal vurderes ved laveste verdis prinsipp, som vil si den verdien som er lavest av anskaffelseskost og den virkelige verdien. For eksempel dersom selskapet kjøpte aksjer for 25 000kr og disse nå er verdt 40 000kr, skal aksjene føres opp på selskapets balanse med verdien 25 000kr. 1800-kontoserien benyttes for å føre opp kortsiktige investeringer i balansen.

  • Børsnoterte aksjeinvesteringer

Børsnoterte investeringer vil si aksjer som omsettes på børs, altså er aksjene utstedt i et ASA og ikke et AS. Børsnoterte investeringer skiller ikke mellom langsiktig og kortsiktig eierskap, disse vurderes likt. Slike investeringer skal vurderes til virkelig verdi, altså aksjens reelle nåverdi for en “hypotetisk” kjøper av samtlige aksjer. Unntaket er små foretak, disse står fritt til å velge mellom virkelig verdi og laveste verdis prinsipp i verdsettelsen av sine børsnoterte investeringer. 1800-kontoserien benyttes for å føre investeringen opp i balansen.

  • Langsiktige aksjeinvesteringer

Langsiktige aksjeinvesteringer har forventet eierskap på ett år eller lenger. Disse aksjene vurderes etter kostpris, altså beløpet som aksjene ble kjøpt for samt eventuelle gebyrer forbundet med kjøpet. Dersom aksjene reduseres betraktelig i verdi, kan det bli nødvendig med nedskrivning slik at balansen viser korrekt verdi. 1300-kontoserien benyttes for å føre opp langsiktige investeringer i balansen.

Aksjeinvesteringer i tilknyttede og felleskontrollerte virksomheter kan regnskapsføres etter kostmetoden eller egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet, men regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Egenkapitalmetoden går ut på at ditt selskaps andel av egenkapitalen i TS eller FKV angir hvor stor andel av årsresultatet til TS eller FKV som tildeles selskapet ditt. Aksjene vurderes etter kostpris ved kjøp av dem, men ved årsslutt skal resultatandelen selskapet ditt tildeles (fratrukket eventuelle utdelinger) legges til på investeringen i balansen din (og dermed ikke som inntekt på resultatet). 1300-kontoserien benyttes for å føre opp slike investeringer i balansen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer