Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Noteopplysninger


Hva er noteopplysninger?

Noteopplysninger er rett og slett tilleggsinformasjon i årsregnskapet, i tillegg til resultatregnskap og balanse. Disse inneholder opplysninger om spesielle forhold som er viktige for selskapet, som f.eks. lønnskostnader.

Notene kan knyttes til enkelte poster i resultatregnskapet eller balansen.

Nedenfor finner du en liste over de mest brukte noteopplysninger.

Lønnskostnader og ytelser

Denne noten gir informasjon om hvor store de totale lønnskostnadene har vært i bedriften. Den spesifiserer lønninger, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader, og andre ytelser.

Noten opplyser hvor mange årsverk selskapet har hatt i regnskapsåret.

Videre nevner denne noten lønn og andre ytelser til daglig leder, og evt. revisorkostnader.

Offentlig tilskudd

Dersom bedriften har mottatt offentlig tilskudd, så er det naturlig å opplyse om det i en note - for eksempel for SkatteFunn eller støtte fra Innovasjon Norge. Der beskrives tilskuddet og nevnes beløpet selskapet har mottatt.

Skatt

Denne noten spesifiserer hvor mye penger bedriften har tjent (“skattepliktig inntekt”) og hvor mye skatt bedriften skal betale (“betalbar skatt”).

  • Dersom bedriften går med overskudd, så skal bedriften betale skatt på 22% av overskuddet.
  • Dersom bedriften går med underskudd, så skal bedriften ikke betale skatt.

Dersom bedriften har bokført en utsatt skattefordel utifra fremførbar underskudd, så skal det opplyses om her.

Anleggsmidler

Dersom bedriften eier anleggsmidler, skal det opplyses om disse i en note. Noten spesifiserer totalt anskaffelskost, avskrivninger, og bokført verdi.

Kundefordringer

Noten om kundefordringer opplyser om hvor mye penger bedriftens kunder skylder til bedriften, og om bedriften har avskrevet noe av dette som tap.

Bankinnskudd

Dersom bedriften har ansatte og derfor en skattetrekkskonto, så opplyser denne noten om hvor mye penger som står på skattetrekkskontoen per 31.12.

Aksjonærer

Noten om aksjonærer opplyser om hvem det er som eier selskapet.

Her spesifiseres aksjonærene, hvor mange aksjer disse eier, og hvilken eierandel og stemmeandel disse har.

Videre opplyses det om aksjer som ledende personer i selskapet eier (daglig leder, styremedlemmer).

Egenkapital

Denne noten opplyser om hvordan bedriftens egenkapital har utviklet seg gjennom året, og den spesifiserer både økning eller reduksjon i egenkapital gjennom drift (overskudd/underskudd), og gjennom andre hendelser, som f.eks. en kapitalutvidelse.

Hendelser etter balansedagen

I denne noten skal bedriften opplyse om viktige hendelser som har inntruffet etter 31.12., men før levering av årsregnskapet. Dette er spesielt viktig derom det har vært en hendelse som har vesentlig negativ betydning for bedriften eller som skaper vesentlig usikkerhet om bedriften kan drive videre.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer