Må jeg ha et styre?

Ben Fischer

Tar ca 6 minutter å lese

Driver du et aksjeselskap er du ifølge aksjeloven forpliktet til å ha et styre. Men, hvis du eier selskapet selv er det ikke noe i veien for at styret består av kun deg selv. Du kan være eneste styremedlem, styreleder og daglig leder om du vil, og drive selskapet ditt helt for egen maskin.

Her forklarer vi kort det grunnleggende du må vite om styre i aksjeselskap.

Er det enkleste alltid det lureste?

Prinsippet om at to hoder (og gjerne flere) ofte tenker bedre enn ett, gjør at vi anbefaler at du har 2-4 personer med i styret. Styremedlemmene bør ha kunnskap og erfaring som er verdifullt for deg og din bedrift. Du bør definitivt vurdere å ha med flere styremedlemmer enn bare deg selv dersom du har ambisjoner om vekst og utvikling i selskapet ditt.

Jo flere nøkkelpersoner du får tak i som vil bli med deg på laget, desto mer sannsynlig at styret vil bidra til at selskapet ditt oppnår suksess.

Hva kjennetegner gode styremedlemmer?

Det er du som eier som velger selskapets styremedlemmer. Det vil si du inviterer dem, og de velger selv om de takker ja. Dette er en ypperlig sjanse til å teste hvor god du er til å selge inn forretningsidéen din!

Gode styremedlemmer er altså mennesker som innehar kompetanse som er viktig for bedriften din. Samtidig ønsker de å hjelpe deg med oppgaven om lede selskapet ditt på en god og forsvarlig måte.

Det gjelder å ha god selvinnsikt, og vite hvor din egen kompetanse kommer til kort. Uansett hvilken næring du driver innenfor, og hvilket marked du sikter deg mot, finnes det sannsynligvis mennesker rundt deg som kan ha bedre forutsetninger enn deg selv. Folk som vet noe om problemstillingene som vil oppstå, både i den strategiske planleggingen og i den daglige driften.

Hvem kan sitte i styret?

Dette må du vite før du setter sammen styret i selskapet ditt:

  • Styremedlemmer og styrets leder velges av generalforsamlingen.
  • Samtlige som sitter i styret må være over 18 år.
  • Minimum halvparten av styrets medlemmer må være bosatt i enten Norge, eller land som er med i EØS-avtalen.

Styremedlemmers verv varer i utgangspunktet i 2 år hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene. Et styremedlem kan også trekke seg eller avsettes av styret før den tid.

Hvordan registrere nye styremedlemmer?

Du melder inn en endring i virksomheten din til Altinn gjennom å registrere de nye styremedlemmene i Samordnet Registermelding. Hvert enkelt medlem må signere på at de godtar vervet.

Styret kommer så inn som selskapets øverste ledelsesorgan, med selskapets ledelse på den ene siden, og eierne på den andre siden. I noen tilfeller vil eiere og ledelse være en og samme person.

Hva er styrets oppgaver?

Styret leder selskapet og har ansvar for at selskapet drives forsvarlig og innenfor bestemmelsene som står i aksjeloven. Det vil si at det er styret som skal legge planer for hvor bedriften skal hen.

Helt konkret betyr dette at styret skal:

  • Ha ansvar for å utarbeide planer og budsjetter.
  • Sette retningslinjer for driften.
  • Påse at selskapet har et forsvarlig arbeidsmiljø.
  • Holde seg orientert om hvordan det står til med økonomien i selskapet.

Derfor bør styret holde seg jevnlig oppdatert om resultat, balanse, egenkapital og likviditet.

Husk at styret har handleplikt ved for lav egenkapital! Styret har også medansvar for at regnskapet føres etter loven.

I sum har styret ansvar for at driften av selskapet er forsvarlig organisert, og et av de viktigste oppgavene til styret er å ansette og jobbe med daglig leder.

Økonomi og risiko

Styret er ansvarlig for at selskapet til enhver tid har nok egenkapital i forhold til hva slags risiko og omfang selskapets drift har og innebærer.

Hvis egenkapitalen synker under nivået som avtales på forhånd, er styret pliktet til å behandle saken med én gang, kalle inn til generalforsamling, informere om den haltende økonomiske situasjonen, og deretter komme med forslag til tiltak som kan få selskapet tilbake på rett kjøl.

Dersom styret skulle beslutte at det er tid for å oppløse og nedlegge selskapet, skal dette også bestemmes i generalforsamlingen.

Styremøter

Styremøter kan ha en lei tendens til å bli veldig rituelle, der formaliteter stjeler all tiden. Sett av tid til strategiarbeid og utnytt sjansen når dere først har samlet flere kloke hoder.

Det er styrets leder som har ansvar for å innkalle til styremøte. Innkallingen bør komme i god tid før møtet skal holdes. I innkallingen bør det være en liste over de sakene som skal diskuteres på styremøtet.

Alle styremedlemmene har rett til å sende inn sine ønsker i forhold til saker de mener bør diskuteres.

Vanligvis vil første sak være protokoll fra forrige møte, orientering om tingenes tilstand fra daglig leder, gjennomgang av resultatregnskapet og andre aktuelle rapporter, og oppdatere om status fra vedtak som har blitt gjort tidligere. Det er også lurt å fastsette tid og dato for neste styremøte.

Hvordan ser et møtereferat ut?

Sakene som diskuteres skal føres i en protokoll eller et møtereferat etter hvert styremøte. Det fins visse formelle krav for hvordan dette dokumentet skal utføres.

Her kan du laste ned et eksempel på styreprotokoll fra Altinn (Word-dokument).

Det viktigste er å ha med tid og sted for møtet, hvem som var tilstede, og utfallet av diskusjonen rundt sakene som ble diskutert.

Hvor ofte må styret møtes?

Selv om det ikke er noen krav til hvor mange styremøter som skal holdes i løpet av året, er det lovbestemt at styret behandler årsregnskapet før det innsendes til Brønnøysundsregistrene via Altinn.

Det betyr i praksis at du må ha minst ett styremøte i året. Utover dette innkalles og gjennomføres styremøter etter behov.

Les Kapitel 6 i aksjeloven hvis du vil sette deg bedre inn i det lovmessige. Loven tar for seg kravene til selskapets ledelse.

Bestemmer alle i styret like mye?

Styret er et demokratisk organ. Det vil si at flertallets mening avgjør hva som blir vedtak i en sak som tas opp til diskusjon. Dersom det er uavgjort, teller styreleders stemme dobbelt.

Derfor er det svært viktig at selskapets eiere får bekreftet gjennom styreleders praksis at vedkommende er riktig person for jobben.

Hvis eierne ikke er fornøyde med styrets leder, kan eierne i en ekstraordinær generalforsamling velge en ny leder for styret.

Kompensasjon for styrets medlemmer

Styremedlemmer hjelper til med råd og veiledning, av og til praktisk arbeid, og skal forhåpentligvis bidra til en merverdi for selskapet ditt. Selv om aksjeloven ikke gir styremedlemmer rett på kompensasjon for styreverv, er det i mange tilfeller naturlig å snakke om godtgjørelse.

Kompensasjon avhenger naturligvis av omsetning. Selskaper som omsetter for mindre enn 10 millioner kroner årlig betaler sjelden hverken styremedlemmer eller styreleder.

Dersom selskapet har betydelig omsetning, eller innsatsen til styremedlemmene innebærer mye arbeid og større risiko, blir det er naturlig å snakke om kompensasjon.

Risiko for et styremedlem

Det er verdt å merke seg at styremedlemmer har en viss risiko med å sitte i et styret. Styremedlemmer tar med vervet medansvar for at selskapet ditt drives forsvarlig.

Hvis dere bryter aksjeloven kan styremedlemmene faktisk bli straffet med både bøter og inntil ett års fengsel! Husk også handleplikten!

Oppsummering

Aksjeloven stiller krav til at alle aksjeselskaper må ha et styre, men du kan som selskapseier velge å sitte alene i dette styret.

Likevel har selskaper med et styre som er sammensatt av en gruppe som har relevant kompetanse og som jobber motiver sammen mot samme mål, større sjanser for å lykkes - spesielt hvis du har store ambisjoner!

Oppstart & Etablering

Tips og triks om det å starte opp

Markedsføring, salg og vekst

Du må selge for å tjene penger

Regnskap & Rapportering

Før regnskap og myndighetsrapportering effektivt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer