Skattefradrag for AS: Dette må du få med

Ben Fischer

Tar ca 11 minutter å lese

Alle aksjeselskap betaler skatt på det de har i overskudd, det vil si inntektene minus utgiftene. Derfor er det viktig å få med alle utgifter som gir rett til skattefradrag. Her er oversikten og tipsene du trenger dersom du driver AS. Hvis du driver ENK bør du heller lese denne artikkelen.

Hva gir rett til fradrag?

Fradragsrett får du på nesten alle utgifter og kostnader som har med driften av selskapet å gjøre, for eksempel markedsføring, lønn, leie av lokaler og innkjøp av varer og tjenester.

Selskapet kan også ha utgifter som ikke er fradragsberettigede. Typiske eksempler er fartsbøter og gaver til ansatte, kunder eller leverandører som overskrider beløpene som gir rett til fradrag.

Eksempel - se hvordan du enkelt registrerer en kvittering i Luca Regnskap:

Vær forsiktig med kontantkjøpene!

Du får ikke rett til fradrag hvis du betaler mer enn 10 000 kroner i kontanter (sedler og mynter) for en vare eller tjeneste. Dette gjelder selv om du betaler i avdrag som er lavere enn 10 000 kroner, men der samlet sum overstiger grensen.

For å være på den sikre siden bør du heller ha som vane å alltid betale via banksystemet, det vil si med kort eller vanlig regningsbetaling i nettbank.

Husk reglene for avskrivning!

Enkelte kjøp og investeringer skal avskrives over flere år. Da skal også skattefradraget fordeles på det samme antall år.

Hovedregelen er at fradraget følger avskrivningen dersom disse kriteriene oppfylles:

 • Kostnaden er mer enn 15 000 kroner.
 • Brukstiden på gjenstanden er mer enn 3 år.
 • Driftsmiddelet brukes fortrinnsvis i inntektservervet.
 • Verdien av gjenstanden reduseres fordi det slites eller eldes.

Typiske gjenstander som skal avskrives er kjøretøy, kontormaskiner, anleggsmaskiner, verktøy og datautstyr.

Satsene for skattefradrag ved avskrivning varierer og endres fra tid til annen. For eksempel tilhører kontormaskiner saldogruppe A. Skattefradraget per år skal da være 30% av det du betale for utstyret.

Hvis du bruker Luca Regnskap får du hjelp til å få dette riktig. Systemet er alltid oppdatert med satsene og reglene for avskrivning.

Slik får AS fradrag på skatten

Bruk Lucas gratis mobilapp for å ta vare på alle kvitteringene. Bokføringen blir mye enklere og du oppbevarer bilagene trygt. En mistet kvittering betyr som regel at selskapet går glipp av fradraget.

Fradragsberettigede kostnader fører du i regnskapet, så fremt du har gyldig kvittering eller annet kjøpsdokument.

Resultatregnskapet som viser de totale inntektene og utgiftene for året forteller deg hva som da gjenstår som beregningsgrunnlaget for skatt.

Som AS plikter du å bruke et regnskapsprogram, og du bør ha gode rutiner for bokføringen av utgifter.

For eksempel slik:

 • Sørg for å alltid være á jour med Mva-rapporteringen (annenhver måned) og A-meldingene (månedlig).
 • Ta bankavstemmingen hver måned.
 • Send faktura fortløpende.
 • Registrer alle mottatte regninger fortløpende.
 • Registrer alle andre utgifter med bilag fortløpende

Alt dette rapporterer du årlig i skattemeldingen for næringsdrivende og de tilhørende vedleggsskjemaene.

Dette betaler AS i skatt

For inntektsårene 2021 og 2022 er selskapsskatten i Norge på 22% av overskuddet. Summen du betaler i skatt finner du slik dersom inntektene for eksempel er 800 000 og utgiftene 375 000 kroner:

Beregning av skatt Sum
Aksjeselskapets inntekter 800 000 kroner
Selskapets utgifter 375 000 kroner
Overskudd 425 000 kroner
22% skatt av overskudd 93 500 kroner

Spør en fagperson hvis du er i tvil

Det er viktig å huske at retten til fradrag avhenger av at utgiften kommer fra kjøp av noe som hjelper selskapet med å generere inntekter. Hvis utgiften ikke hjelper selskapet, men gjør din personlige økonomi bedre - vel, da skal selskapet ikke ha fradrag. Hold din private økonomi adskilt fra bedriftens økonomi!

Her er det ofte skjønnsmessige vurderinger om hva som er hva. Vårt generelle råd er at du alltid spør enten Skatteetaten, en revisor eller en regnskapsfører om råd og avklaring dersom du er i tvil om utgiften gir rett til fradrag eller ikke.

Resten av artikkelen tar for seg utgiftene et AS kan få fradrag for.

Fradrag på skatt for utgifter ved oppstart

I oppstarten av et selskap er det vanlig at utgiftene er høy og inntektene lave. Det koster å komme i gang. Trøsten får være at du får fradrag for omtrent alle oppstartskostnader.

Ikke glem disse:

 • Gebyret for registrering i Brønnøysundregistrene.
 • Kostnader for hjelp fra advokat, revisor, regnskapsfører eller konsulenter.
 • Markedsundersøkelser og markedsføring.
 • Utvikling av hjemmeside.
 • Kostnader for å få etablert bankforbindelse.

Her er det viktig å huske at fradragsretten har tilbakevirkende kraft i inntil 5 år. Det vil si at du også kan få fradrag for eventuelle utgifter du hadde før det du driver med ble ansett som næringsvirksomhet.

Eksempel:

 • Som privatperson investerte du i datautstyr for maksimalt 5 år siden.
 • Utstyret eies i dag av aksjeselskapet ditt og brukes i den daglige driften.
 • Investeringen kan gi rett til fradrag dersom du har husket å ta vare på kvitteringene.

I praksis vil dette gjennomføres ved at skattefastsettingen for de foregående endres. Det vil si du får igjen på skatten nå fordi du betalte for mye den gangen.

Skattefradrag for anskaffelser til driften

Omtrent alt du kjøper inn til aksjeselskapet gir rett til skattefradrag, så fremt varen eller tjenesten brukes minst 50% i driften av selskapet. Det samme prinsippet gjelder kostnader for leie av driftsmidler, for eksempel en leaset bil eller en innleid gravemaskin.

Du får imidlertid ikke fradrag dersom anskaffelsen eller investeringen er noe som ikke taper seg i verdi, for eksempel en eiendom eller en tomt.

Skattefradrag for utgifter til kontor

Har ditt AS utgifter fra leie eller kjøp av kontorlokaler, inklusive strøm? Dette er i så fall fradragsberettiget.

Merk deg at AS ikke får fradrag for et eventuelt hjemmekontor, slik ENK kan få fradraget. For at et AS skal få trukket fra utgifter for kontor du har i hjemmet ditt må flere krav oppfylles. Blant annet må aksjeselskapet leie deler av boligen av deg som privatperson, og lokalet må ha egen inngang og toalett.

Fradrag på skatt for telefon og internett

Et AS får skattefradrag for mobiltelefon, fasttelefon og internett. Dette inkluderer også selve telefonen. For at aksjeselskapet skal få fradrag for selve telefonen forutsettes det at den brukes i minst 50% av tiden i selskapets tjeneste.

Bruker du selskapets telefon eller internett privat? Da skal du personlig skatte av fordelen ved at du legger til 4 392 kroner per år på personinntekten din, eller 366 kroner per måned hvis det ikke er snakk om et helt år. Dette beløpet skal aksjeselskapet ditt betale arbeidsgiveravgift for.

Er firmaets telefon- og internettkostnader lavere enn 4 392 kroner? Da skal du bruke det samme beløpet når du legger til på personinntekten din.

Eksempel:

 • Selskapets telefon- og internettkostnader for året er 3 200 kroner, altså mindre enn 4 392 kroner.
 • 3 200 kroner er dermed beløpet selskapet får fradrag for.
 • Du skal samtidig legge til 3 200 kroner på din personlige inntekt dersom utstyret ble delvis brukt privat.

Skattefradrag for lønn og andre ytelser

Selskapet får selvsagt fradrag for all lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykepenger og lignende som utbetales til de ansatte.

Skattefradrag for tjenestepensjon

Alle AS plikter å ha en pensjonsordning dersom de har tilstrekkelig antall ansatte. Det selskapet betaler i tjenestepensjon er fradragsberettiget.

Plikten til å betale pensjon inntreffer dersom ett av disse kriteriene oppfylles:

 1. Aksjeselskapet har mer enn én ansatt som ikke er medeier og som jobber minst 75%.
 2. Selskapet har to ansatte som jobber minst 75%, uavhengig om disse er eiere.
 3. Sammenlagt antall årsverk er minst 2, og der hver ansatt har minimum 20% stilling.

I Luca Regnskaps lønnsmodul fører du pensjonsinnskuddene som debetkonto 5251 og som kreditkonto 5290.

Systemet hjelper deg med dette og beregner arbeidsgiveravgift av pensjonen. Dette fikser du enkelt samtidig som du tar lønnskjøring og sender A-melding direkte fra regnskapsprogrammet.

Skattefradrag for yrkesskadeforsikring

Et AS plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle arbeidstakere, og denne utgiften gir rett til fradrag på selskapsskatten etter egne satser. Uføre- og ulykkesforsikring kan også gi rett til fradrag etter nærmere bestemmelser og satser.

Satsene finner du hos Skatteetaten.

Fradrag på skatt for gaver

Ditt AS kan gi så mye selskapet vil i gaver til ansatte, leverandører og kunder, men det er ikke alt som gir rett til fradrag på skatten.

Fradragsretten kommer an på flere faktorer, og avhenger også av om den som mottar gaven er ansatt eller ikke. Dette kan du sette deg bedre inn i ved å lese vår artikkel om skatt på gaver.

Skattefradrag for representasjon og møter

Du får som regel fradrag for kostnader i forbindelse med møter og representasjon, inkludert mat og drikke. Men, husk at så snart det serveres brennevin vil fradragsretten bortfalle. Summen du får fradrag for kommer også an på andre forhold som du kan lese om i denne artikkelen.

Skattefradrag for bil

Aksjeselskapet ditt for selvsagt fradrag for bilbruk i yrkessammenheng, men hvordan kommer an på hvem som eier bilen. Det du krever fradrag for skal i alle tilfeller dokumenteres i en kjørebok.

Hvis bilene eies av deg privat:

 • Du får fradrag etter hvor mange kilometer du kjører.
 • Per 2022 er satsen 3,50 kroner per kilometer.
 • Selskapet får da ikke fradrag for slikt som drivstoff, reparasjon, vedlikehold og service.
 • Men, selskapet får fradrag for fergebilletter, bompenger og parkering når kjøringen er i jobbsammenheng.

Husk at satsen på 3,50 kroner er det som gir rett til fradrag. Du må gjerne motta en høyere kjøregodtgjørelse, men det som overskyter 3,50 kroner får selskapet ikke fradrag for.

Hvis en privateid bil som brukes av selskapet oppfyller vilkårene for å være yrkesbil, kan du få fradrag for faktiske kostnader i stedet for kjøregodtgjørelse.

Spør Skatteetaten eller en regnskapsfører dersom dette er aktuelt for ditt selskap.

Bilen eies av selskapet:

 • Aksjeselskapet får fradrag for kjøpsprisen på kjøretøyet.
 • Kostnader forbundet med bruk av bilen gir også fradrag (drivstoff, reparasjon, forsikring, service, etc.).
 • Hvis firmabilen en varebil med grønne skilter får selskapet også Mva-fradrag.

Husk at bilen skal avskrives, og fradraget fordeles da på det samme antallet år som avskrivingen foregår.

Bilen leases av selskapet:

 • En leaset bil gir naturligvis ikke fradrag for kjøpesum, og derav er heller ikke avskriving aktuelt.
 • Kostnaden for leasingen og utgifter til bruk gir rett til fradrag på samme vis som når firmaet eier bilen.

Om du får fradrag for bøter eller ikke kommer an på hva boten gjelder.

Hvis boten er av overveiende straffelignende karakter får du ikke fradrag, for eksempel en fartsbot.

Hvis boten ikke har overveiende straffelignende karakter får du fradrag, for eksempel en tilleggsavgift for overskredet parkeringstid. Forutsetningen er at bilen da ble brukt i utøvelsen av yrket.

Hvis du bruker firmabilen til privat kjøring

Et AS får fradrag for kostnadene på en bil som eies eller leases av selskapet, også når bilen brukes i privat sammenheng. Men, hvis den private bruken skjer mer enn 10 dager i året, skal den som bruker bilen betale personskatt for privatbruken.

Skattefradrag for tap

Ubetalte fakturaer er selvsagt irriterende, men trøsten er at du kan trekke fra tapet på skatten. Selskapet kan også trekke fra tap fra salg av aksjer, andre verdipapirer eller tap fra salg av firmaets eiendeler.

Husk også disse fradragene!

 • Kjøper bedriften inn lesestoff som er relevant for virksomheten, og som havner på kontoret? I så fall får du fradrag for dette.
 • Yrkesklær kan trekkes fra på skatten så lenge klærne ikke er egnet (eller brukes) til privat bruk.
 • Velferdstiltak gir rett til fradrag, for eksempel team building, trening for de ansatte og julebord.
 • Gaver til frivillige organisasjoner kan gi fradragsrett dersom summen er minimum 500 kroner og maksimum 25 000 kroner (satser for 2022).
 • Selskapet kan få fradrag for kurs og utdanning av de ansatte dersom utdanningen anses som relevant for virksomheten.

Du får fradrag for å bruke Luca Regnskap!

Et velutviklet og nettbasert regnskapsprogram gir aksjeselskapet ditt mange fordeler, ikke minst i besparelse av tid og penger. Kostnaden for regnskapsprogrammet får du selvsagt fradrag for, slik du gjør med annen programvare selskapet ditt også er avhengig av.

Oppstart & Etablering

Tips og triks om det å starte opp

Markedsføring, salg og vekst

Du må selge for å tjene penger

Regnskap & Rapportering

Før regnskap og myndighetsrapportering effektivt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer